Дайте я на вас посмотрю

Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…

«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» — пісня на слова українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка [1] [2] [3] [4] . Є однією з двох перших пісень, що були виконані у космосі (12 серпня 1962 року на борту радянського космічного корабля «Восток-4» першим українським радянським космонавтом Павлом Поповичем та його чуваським колегою Адріяном Ніколаєвим [5] [6] [7] . За 55 років після першого виконання у космосі української пісні, якою була улюблена пісня видатного українського конструктора Сергія Корольова «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…», 12 серпня 2017 року було ініційовано впровадження цього дня Дня української пісні [8] .

Вперше вірш Михайла Петренка, що починався словами «Дивлюся на небо та й думку гадаю…» було подано Олександром Корсуном в поетичній збірці «Снjпъ» [9] 1841-го року, де він мав первісну назву «Недоля».

Вдруге вірш з’явився в циклі «Небо» в «Южном русском зборнике» [10] , підготовленому й виданому 1848-го року Амвросієм Метлинським. Друга редакція вірша практично не відрізнялася від першої.

1876-го року думу було надруковано у львівській «Правді» [11] в рубриці «З недрукованих ще поезій Тараса Шевченка». Згаданий текст було знайдено в альбомі Тараса Шевченка, куди Кобзар інколи записував вірші, що йому сподобались. Це і спричинило літературну помилку, яку невдовзі, на сторінках львівського журналу «Зоря» 1887-го року, виправив Олександр Кониський. Але дехто і сьогодні помилково вважає Тараса Шевченка автором цього вірша.


Дивлюся на небо та й думку гадаю:
Чому я не соколъ, чому не лjтаю?
Чому менj, Боже, Ти крилля не давъ?
Я бъ землю покинувъ и въ небо злjтавъ…
Далeко, за хмари, подальше вjдъ свjту,
Шукать собj долj, на горе привjту,
И ласки у сонца, у зjрокъ прохать,
Й у свjтj ихъ яснjмъ себe покохать.
Бо долj ще з-малу кажусь я нелюбій;
Я наймjт у неи; хлопцюга приблудній:
Чужій я у долj, чужій у людей…
Хиба хто кохае нерjднихъ дjтей?…
Кохаюся лихомъ и щастя не знаю,
И гjрко безъ долj свjй вjкъ каратаю;
Й у гoрj спjзнавъ я, шо тjлькj одна
Далекое небо моя сторона…..
И на свjтj гjрко! — Якъ стане щe гjрше,
Я очи на небо — менj веселjше,
И въ думкахъ забуду, що я сирота —
И думка далеко, висoко лjта!….
Такъ дайте же крилля, орлячого крилля!
Я землю покину — и на новосjлля
Орломъ бистрокрилимъ у небо польну
И въ хмарахъ вjдъ свjту на-вjкъ утону.

Дuвлюся на небо, та й думку гадаю,
Чому я не сокил, чому не ли?таю,
Чому мени, Боже, тu крuльлив не дав?
Я землю-б покuнув и в небо зли?тав!
Далеко за хмарu, подальше од свиту,
Шукать соби доли, на горе прuвиту,
И ласкu у зи?рок, у сонця просuть,
У свити их ясним все горе втопuть;
Бо доли ще з-малу здаюся не любuй,
Я наймuт у неи, хлопцюга прuблуднuй;
Чужuй я у доли, чужuй у людей:
Хиба-ж хто кохає нери?днuх дитей?
Кохаюся лuхом, прuвиту не знаю,
И гирько, и марно сви?й вик каратаю,
И в гори спи?знав я, що тилькu одна —
Далекеє небо — моя сторона.
И нa-свити гирько; як стане ще гирьше,
Я очи на небо, мени веселише!
И в думках забуду, що я сuрота,
И думка далеко, вuсоко ли?та.
Колu-б мени крuльля, орлячи ти крuльля,
Я землю-б покuнув, и на новоси?льля
Орлом бuстрокрuлuм у небо польнув,
И в хмарах навикu од свита втонув!

Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крила не дав?
Я б землю покинув и в небо злітав,
Далеко за хмари, подальше від світу,
Шукать собі долі, на горе привіту
И ласки у сонця и зірок прохать
И в світі іх яснім себе покохать.
Бо долі ще з-малку кажусь я нелюбий!
Я наймит у неі, хлопцюга приблудний,
Чужий я у долі, чужий у людей!
Хиба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюсь я лихом и щастя не знаю
И гірко без долі свій вік коротаю.
И в світі гірко, а як стане ще гірше…
Я очі на небо, — и мені веселійше,
И в думках забуду, що я сирота,
И думка далеко, високо літа!
Дайте ж мені криля, орлиниі криля:
Я землю покину, на небо полину
И в хмарах від світу на віки утону.

Третю публікацію відомого вірша, що здійснено ще за життя автора, було подано в книжці «Holos na holos dlia Halycyny» (початок квітня 1861) [12] . В збірці надано дві поезії Михайла Петренка (без згадки прізвища автора), одна з них має назву «Dumka (nedolia.)»:

Dyvliu sia na nebo taj dumku hadaju,
Comu ja ne sokil, comu ne litaju?
Comu mini Boze ty kryla ne dav,
Jab zemliu pokynuv i v nebo zlitav!
Daleko z za chmary, podalse vid sjvitu
Sukaty sy doli na hore pryvitu,
I laski u soncia u zirok prosyty
I v sjvitli ich jasnim sebe poliubyty.
Bo doli sce z milu kazu-sj ja neliubyj,
Ja najmyt u neji chlopciuha prybludnyj;
Cuzyj ja u doli cuzyj u liudej,
Chyba kto kohaje neridnych ditej?
Kochaju sia lychom i scastia neznaju
I hirko bez doli svij vik korotaju;
I v horiu zpiznav ja, sco tyljko odna
Dalekoje nebo — moja storona.
I na sjviti hirko! — jak stane sce hirse,
Ja ocy na nebo, mini veselijse,
I v dumkach zabudu , sco ja syrota
I dumka daleko vid sjvita lita! —
Tak, dajtez my krylia,
Ja zemliu pokynu I na novosilia
Orlom bystrokrylym u nebo poljnu
I v chmarach vid sjvita na vik utonu!

Беручи до уваги деякі невеличкі розбіжності, поданий текст збігається з віршем Михайла Петренка з збірки «Сніпъ».

Усі відомі версії вірша «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» доступні на сайті «Дивлюсь я на небо» [13] , а деякі — у книзі «Михайло Петренко: Життя і творчість» [14] , що вийшла в Києві з нагоди 196-ї річниці народження Поета (2013).

Покладена на музику Людмилою Александровою [15] (про що згадується, наприклад, в літературно-науковому місячнику «Червоний шлях» [16] ).

Згодом музикант, хормейстер і вчитель музики Владислав Заремба вдало аранжував пісню Людмили Александрової «Дивлюсь я на небо…» для голосу та фортепіано.

Вірш «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…» перекладено багатьма мовами. Ці переклади створили Рауль Чілачава (грузинською), Мрідула Гош (бенгальською), Левон Блбулян (вірменською), Антон Паперний (івритом), Юко Янаі (японською), Марсель Салімов і Сергій Дзюба (татарською), Андрій Гевка (словенською), Димитр Христов (болгарською) й інші відомі у світі поети і перекладачі [17] .


Восени 2017 року вийшла у світ книжка «„Дивлюся на небо та й думку гадаю“ в перекладах мовами світу» [18] , яка увібрала в себе 24 переклади — всі відомі на час видання. Перша презентація книжки відбулася у Лебедині, під час урочистих заходів на честь 200-річчя з року народження Михайла Петренка [19] . Грецькою мовою переклала Оксана Терещенко. [20] Автор перекладу чеченською мовою — Тамара Сангарієва. [21]

1949 року у СРСР святкували 70-річчя з дня народження Сталіна. На інтернаціональні свята до Москви зібрались представники багатьох країн. Був серед запрошених і Мао Цзедун, як голова уряду молодої Китайської Народної Республіки.

Після урочистого засідання, присвяченого ювілею, відбувся офіційний ювілейний концерт. Наступного дня був ще один концерт в Георгієвській залі Великого Кремлівського палацу для членів Політбюро та гостей ювіляра, на якому відомий співак Дмитро Гнатюк, тоді студент Київської консерваторії (клас Паторжинського), виконав дві пісні. Одна з них була «Дивлюсь я на небо…». [22]

12 серпня 1962-го року в космічний політ з Байконуру стартував корабель «Восток-4», на борту якого був перший космонавт українського походження Павло Попович. Впродовж сеансу радіозв’язку в Центрі управління польотами був присутній Сергій Корольов, також за походженням українець. У космосі Павло Попович заспівав пісню «Дивлюсь я на небо…», начебто для Корольова і знаючи, що пісня йому подобається. [22]

Таким чином, «Дивлюсь я на небо…» стала першою піснею, що пролунала у космосі [23] .

12 серпня 2017 року — з нагоди 55 річниці космічного польоту Павла Поповича — редакція інтернет-видання «Український інтерес» виступила з ініціативою запровадження у цей день («коли українська пісня уперше прозвучала на цілий Всесвіт») свята української пісні [24] . Пропозиція українських журналістів викликала бурхливу реакцію у антиукраїнських інтернет-ЗМІ.

Источник:
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…
«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» — пісня на слова українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка [1] [2] [3] [4] . Є однією з двох перших пісень, що були виконані у космосі
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8C_%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE,_%D1%82%D0%B0_%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%E2%80%A6

Работа с возражением: Нет, спасибо

Есть такие магазины, зайдя в которые, сразу хочется уйти. Гнетущая атмосфера и угрюмые продавцы, во взгляде которых читается: “Что пришел? Все равно ничего не купишь”. “Конечно, не куплю, – мысленно отвечаю. – Я хочу тратить свои деньги с удовольствием”. Полагаю, что и для Вас поход за покупками – своего рода развлечение. Именно поэтому мы идем туда, где нам рады.

С каждым днем поводов для радости становится все больше: с покупателями начали вежливо общаться. В некоторых магазинах продавцы даже хором здороваются – чудесный ход, повышающий настроение и значимость посетителя.

Значимость – это магическое слово розничных продаж! Знаете, почему вопрос: “Вам помочь?” так раздражает? – Он лишает покупателя собственной значимости. “Я что похож на того, кому нужна помощь? Я без тебя разберусь. Я сам лучше знаю, что мне нужно” – не без возмущения думает клиент.

Хотите, чтобы посетители Вашего магазина становились Вашими покупателями? Тогда забудьте о 5 вопросах, отрезающих путь к клиенту:

 1. Могу ли я Вам помочь?
 2. Что я могу для Вас сделать?
 3. Вы ищете что-то конкретное?
 4. Что-то заинтересовало?
 5. Удалось что-то присмотреть?

На любой из этих вопросов Вы всегда получите один и то же ответ. Угадайте, какой? – Верно: “Нет, спасибо. Я просто смотрю”. Вы слышите эту фразу изо дня в день, да и сами, наверняка, так говорите, чтобы отвязаться от нависающего над Вами продавца, не так ли?

Даже если Вы по привычке произнесли один из запретных вопросов и услышали: “Нет, спасибо. Я просто смотрю”, еще не все потеряно. Есть шанс все исправить. Улыбнувшись, скажите: “Хорошо” и уходите, но проходя мимо клиента, обратитесь к нему: “Позвольте Вас спросить?”. Посетитель удивленно посмотрит на Вас и ответит согласием. Видите, у Вас появилась еще одна возможность начать диалог.

Как еще можно отреагировать на “просто смотрю”? Скажите, улыбаясь: “Отлично. И что бы Вам хотелось увидеть?” или “Хорошо. А давайте я Вам просто расскажу об этом волшебном креме. Знаете, почему он волшебный?”.

Заговорить с клиентом, пожалуй, – самое сложное для продавца. Но согласитесь, это гораздо легче, чем знакомиться на улице. В магазине у продавца есть несомненное преимущество – он здесь все знает, он – хозяин. Так почему бы не относиться к посетителю как к дорогому гостю? Почему бы радушно не встречать его и не предлагать чувствовать себя как дома? Что мешает Вам сказать:

– Здравствуйте! Рады Вас видеть! Вы у нас впервые?
– Да.
– Добро пожаловать!

– Здравствуйте! Рады Вас видеть! Вы у нас впервые?
– Нет.
– Спасибо, что заглянули к нам снова. Мы Вам рады.

Как еще можно приветствовать клиента? Например, так:

– Здравствуйте! Я рада, что Вы заглянули к нам. Меня зовут Наталья, и если у Вас будут вопросы, просто дайте мне знать.

Сказав это, выдержите секундную паузу на случай, если у посетителя есть вопросы, а затем просто отойдите. Покупатель оценит Вашу ненавязчивость и, возможно, Вы не сделаете и нескольких шагов, как услышите первый вопрос. Доброжелательного “здравствуйте” достаточно, чтобы клиент почувствовал, что он здесь – желанный гость. Подождите, пока посетитель осмотрится и обвыкнется. Не нужно бежать к нему, очертя голову, через весь магазин. Поддерживайте с ним визуальный контакт. Вы поймете, когда будете ему нужны.

Почему так важно не приближаться вплотную к посетителю? У каждого из нас есть свое личное пространство, которым мы дорожим, и нарушение которого расцениваем как вторжение. Отойдя от клиента на комфортное для него расстояние, Вы даете ему знать, что уважаете его “территорию” и не посягаете на ее границы.

Что может быть хуже того, когда продавец, как надзиратель, ходит за Вами по пятам и дышит Вам в затылок? Если уж Вам так хочется быть ближе к покупателю, то займитесь своими делами неподалеку от него. Раскладывайте товар, лазайте по прилавкам, делайте, что угодно, чтобы выглядеть полностью погруженным в работу. Занятой продавец привлекает покупателя по двум причинам:


 1. Он вряд ли будет на него давить.
 2. Он сможет быстро ответить на вопрос.

Как еще можно вовлечь клиента в диалог? Сходите на склад и возьмите побольше коробок. Проходя мимо посетителя, попросите его помочь Вам поправить верхнюю коробку с опасением, что без этого Ваша пирамида товаров рухнет. Можно попросить клиента рассудить Вас или выразить свое мнение: “Вы знаете, у нас тут вышел небольшой спор. Как Вы думаете, где лучше размещать новые товары?” или “У нас тут дилемма. Какой из этих костюмов надеть на манекен? Как Вы думаете, какой лучше?”

Начало диалога с клиентом не должно иметь никакого отношения к продажам. Делайте все возможное, чтобы клиент заговорил. Когда клиент говорит, он уже в некотором смысле покупает. Вот некоторые вопросы, с которых Вы можете начать общение с клиентом:

У Вас столько пакетов. Похоже, я что-то пропускаю, сидя здесь. Где-то есть хорошие предложения?

У Вас столько пакетов. Хотите, я отложу их, пока Вы осматриваетесь?

Как там погода на улице, ветер такой же сильный, как и с утра?

Похоже, вы пришли всей семьей! Что за повод?

У Вас очень ровный и красивый загар. Глядя на Вас, сразу хочется в отпуск. Где Вы отдыхали?

Ваш малыш так хорошо говорит. А мой “Р” никак не освоит. Вашему сколько?

Сегодня пятница, наверное, на дорогах плотное движение? Уже есть пробки?

Вы так изящно держитесь на высоких каблуках. Неужели совсем не устаете?

Я случайно слышал, как Вы обсуждали новый фильм. Тоже хочу посмотреть. Каково Ваше впечатление о фильме?

Задавайте самые неожиданные вопросы, чтобы сделать Ваше общение с покупателем более личностным. Избегайте закрытых вопросов, на которые можно ответить “да” или “нет”, не снижайте свои шансы на продолжение беседы. Гарри Фридман в книге “Нет, спасибо. Я просто смотрю” приводит хорошие примеры того, как из шаблонной фразы можно сделать нечто необычное:

“Лет пятнадцать назад в магазин вошла женщина с ребенком в коляске. Вы можете подумать, что я сказал: “Какой прелестный ребенок!”. Нет, это не вопрос. Такая фраза не поможет вам преодолеть возможное сопротивление.

Я сказал следующее: “Прелестный ребенок. Где взяли?”. Я тогда использовал этот прием и продолжаю использовать его до сих пор. И на него всегда прекрасная реакция”.

“Когда мне отвечают: “Я просто смотрю”, я подвожу покупателя к товару, на ценнике которого напечатано “Я просто смотрю” и стоит сниженная цена. “Вам повезло! – говорю я. – На это у нас сегодня скидка!”

Или подвожу к плакату “С 1 марта просто смотреть является законным деянием”.

Источник:
Работа с возражением: Нет, спасибо
"Нет, спасибо. Я просто смотрю". Вы слышите эту фразу от посетителей изо дня в день, не так ли? Как же преодолеть в продажах этот барьер?
http://mindspace.ru/124-rabota_s_vozrazheniem_net_spasibo-_ya_prosto_smotryu/

Так говорят в Одессе: )


Художник: Владимир Любаров

Язык одесситов сложно спутать с любым другим говором. Многие лингвисты даже выделяют его в отдельный «Одесский язык». Язык, который вечно молод.

«Таков одесский язык, начиненный языками всего мира, приготовленный по-гречески, с польским соусом. И одесситы при всем этом уверяют, будто они говорят “по-русски”…» — В. Дорошевич

Одесский говор появился в первой трети XIX века, когда на речь Одессы, крупного торгового порта международного значения, оказывали сильное влияние особенности французского, греческого, итальянского, украинского языков. В течение XIX века усилилось влияние языка идиш, в связи с ростом еврейского населения. В XX веке, благодаря эстраде и СМИ, специфический одесский выговор и местные выражения стали известны далеко за пределами Одессы.

 1. Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
 2. Я имею Вам кое-что сказать…
 3. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
 4. Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.
 5. Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!
 6. Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт!
 7. Шо, так плохо живёте — тока в одной руке сумка?
 8. На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!
 9. Вы шо, с мозгами поссорились.
 10. – Семочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю?
  – Розочка, как вы поживаете?
  – Ой, даже не спрашивайте!
 11. Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?
 12. Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весело.
 13. Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
 14. Фима, не расчесывай мне нервы…
 15. Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
 16. В одесском трамвае: — Мадам, ваша нога у меня поперёк горла стала…
 17. Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы…
 18. Зять — это инородное тело в доме…
 19. У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
 20. Яша, ты только посмотри, какая у нее тазобедренная композиция!
 21. Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.
 22. Мужчина, что вы тулитесь вперед меня? Вас здесь не стояло.
 23. Маленький Боренька никогда не кричал в магазине детских игрушек:
  – Купи-купи-купи!
  Он начинал с какой-нибудь отвлеченной темы. Например:
  – Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?
 24. Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!
 25. Ta не надо мне делать нервы, их есть кому портить.
 26. Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.
 27. Вы шо, спешите скорее, чем я?!
 28. – Сема, вы со своей Розочкой счастливы?
  – А куда деваться?
 29. Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
 30. Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
 31. — Ну, почему какие-то несчастные штаны вы мне шили месяц?! Бог мир за семь дней создал, а тут — брюки — месяц.
  — Ха, молодой человек… Вы посмотрите-таки на этот мир — и вы посмотрите на эти брюки.
 32. — Соломон, сколько будет семью восемь?
  — А мы продаем или покупаем?

Источник:
Так говорят в Одессе: )
Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
http://fit4brain.com/4140

Так поднимают настроение в Одессе

Одесситы — неисправимые оптимисты. Они найдут выход из любой, даже самой заковыристой ситуации и никогда не полезут за словом в карман.

AdMe.ru не устает восхищаться потрясающим чувством юмора жителей этого южного города.

— Розочка, ваши достоинства и недостатки? Вкратце.
— Мыслю правильно! Но вслух.

— У вас можно снять что-нибудь совсем близко к морю и недорого?
— Конечно. Я вам в лодке постелю.

— Фима, как вы смотрите на то, шобы выпить?
— Пристально!

— Циля, давай договоримся: я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это больше никогда не готовишь.

В Одессе:
— Сара, мы женаты с тобой первый день, а ты уже ссоришься!
— Но я таки ждала этого дня целых два года!

— Моня, придешь ко мне на свадьбу?
— Да, почему бы и нет.
— Отлично, с женихом вопрос решен!

Приходит Сара домой, видит, Изя аккуратно отдирает обои. Сара радостно:
— Изя, ты решил сделать ремонт?
— Нет, переезжаю!

— Циля, дорогуша, вам купить что-нибудь?
— Таки да!
— И что бы вы хотели?
— Пока не знаю, но. два!

На въезде в Одессу гаишник останавливает автомобиль:
— Почему нарушаете?
— Ой, я вас умоляю. А ви таки будто не рады?

— Ходил вчера на день рождения к Кацманам. Было чуточку скромно, но мило.
— Да? И шо подавали на стол?
— Пепельницу.

— Зяма, как поживаете?
— Ох, Яша. Бывают дни, шо я голубь, а бывают — шо памятник.

Софе уже самой надоело кричать на мужа, но тут он попросил ее успокоиться.

— Соломон Абрамович, как вы себя чувствуете?
— Можешь не интересоваться, Моня, тебя все равно нет в завещании.

— Розочка, ты шо, заболела?
— С чего ты взяла, Софочка?
— От тебя утром вышел доктор!
— И шо? Когда от тебя утром выходит полковник, я же не кричу на весь двор, шо началась война!

Две одесситки разговаривают о свои детях:
— Мой Сема меня по ночам не беспокоит: как только начинает плакать, я пою ему колыбельную.
— Я раньше тоже так делала, но соседи сказали: «Роза, пусть лучше ребенок орет».

Источник:
Так поднимают настроение в Одессе
Одесситы — неисправимые оптимисты. Они найдут выход из любой, даже самой заковыристой ситуации и никогда не полезут за словом в карман.
http://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/tak-podnimayut-nastroenie-v-odesse-1129810/

Текст песни(слова) T-Fest — Одно я знал

[Вступление, Одно я знал]:
Я бы улыбнулся, но нету ведь повода,
Я пью вино, смотрю на тучи, мне так холодно,
Звонит телефон, но я не знаю номера,
Мне тупо наплевать, я не верю ни капли вам!

Они так хотят, чтобы сделал хоть что-то я,
Они так хотят быть поближе ко мне всегда,
Суки наблюдают и палят нас, как радар,
Но я не верю вам.

[Куплет 1]:
Ведь они хотят мое имя, но улетают так мимо
Суки шипят так игриво,
Но ты не бутль из под вина,
Эта барышня малая сука хочет в облака.

Она думает, что pussy правят миром
Но ей за деньги, деньги, деньги говорят спасибо
Убогая походка, но на каблах стильных
Я такой простой, что не ебу таких красивых

Эй, Лейла, я молодой,
Мы, как хайтек внутри старых домов
Я всегда так добр, но для вас я плохой
Не ходи за мной.

Припев:
Одно, одно я знал
Одно, я прав
Одно, одно я знал
Я прав, я прав

[Куплет 2]:
Так много, мир полон тех дев, что хотят
Быть ближе, поближе

Сколько еще таких будет,
И пусть не птичка, но вуди
И да, мы танцуем, танцуем, разносим мой город
Мы крутим, как узел

Это чувство голода не дает мне засыпать
Я смотрел сам на себя и кровь залила мне глаза.

Она думает, что pussy правят миром
Но я не верю в эту чушь и ты прости так вышло — мне похуй
Я один, но нас таких тут сотни тысяч
Я не трачу время, во мне так много амбиций!

[Финал]:
Так много. Мир полон тех дев,
Что хотят быть ближе, поближе.

[Вступление, Выдох]:
Я всегда получаю то, что я хочу — без исключения!
Всему своё время и место.
Да, знаю, что что-то может пойти не так,
Но все будет нормально. Сделай глубокий вдох.

[Куплеты]
Снова мой день — ночь.
Помолчи, со мной стой.
Куда летит мой голос, и —
Я замёрз тут, Господ; Боже мой.

Дай простоты, я хочу просто так.
Дай мне воды, я хочу космоса.
Дай мне хоть знак глупости устав.

[Финал]:
Один вдох, один выдох;
Снова вдох, выдох.
Сотни дверей на весь мир, да, —
И где-то есть точно мой выход (y-e).

Текст песни T-Fest — Одно я знал / Выдох.
Альбом «0372».
Produced: T-Fest | IMaxMuzik.
Январь, 2017.

Источник:
Текст песни(слова) T-Fest — Одно я знал
T-Fest — Одно я знал / Выдох текст песни(слова)
http://www.gl5.ru/t/t_fest/odno_ya_znal_vidoh.html

(Visited 1 times, 1 visits today)

COMMENTS